Garantii

Garantiitingimused tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest ning garantii andmisel lähtutakse esmajärjekorras tootja poolt antud garantiidest tingimusel, et need ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega. Garantii hõlmab garantiiajal tootel ilmnevate valmistamis- või toorainepuudusi.

 1. Üldised garantiitingimused
  1.1. Garantii kehtib toote sihipärasel kasutamisel 2 aastat ehk 24 kuud.
  1.2. Garantiiaja alguseks loetakse toote üleandmise päeva.
 2. Garantii kehtivuse tingimusteks on kehtivad määrused ja paigaldus- ning kasutusjuhendid, millest tuleb toote paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel lähtuda. Garantii kehtib juhul, kui toodet on regulaarselt hooldatud ja kasutatud sihtotstarbeliselt.
 3. Garantii ei sisalda
  3.1. Toote paigaldamise, hooldamise ja kasutamise õpetamist.
  3.2. Transpordikahjustustest ja muudest mehaanilistest kahjustustest (vandalism, äike, tulekahju jne) tekkinud vigade parandamist.

Garantii korras ei kuulu korvamisele puudused, mis on tekkinud ebapiisava hoolduse, valesti tehtud paigalduse ja remondi või tavapärase kulumise tagajärjel.

0